Aktualnie znajdujesz się na:

WYZWANIA CODZIENNEJ PRACY DYREKTORA SZKOŁY

Obecny czas nie jest łatwy dla uczniów i nauczycieli. Z wyzwaniami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotykają się dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Mimo trudnego okresu dyrektorzy i kadra zarządzająca szkołami i placówkami podejmuje różne działania w celu poprawy jakości zarządzania. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaproponowało wiele form pomocy i wsparcia.

Służą temu na pewno spotkania podczas sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek. W minionym okresie odbyły się kolejne.

          W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na zaproszenie dyrektor Ewy Pronobis-Sosnowskiej mieliśmy okazję podjąć tematykę jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Została zaprezentowana oferta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy:

  • zbiory Muzeum Oświaty
  • księgozbiór dla nauczycieli języków obcych
  • Akademia Gier Logicznych
  • Klub Enigma – Pokój zagadek.

Ciekawe wystąpienia nauczycieli referujących na pewno zainspirowały dyrektorów
do poszukiwania nowych form realizacji zadań wychowawczych.

          Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów odbyło się
w gościnnych murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przy wielkim zaangażowaniu Macieja Herwart, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.

          Podczas spotkania skupiono się wokół spraw bieżących w pracy szkół i placówek. Między innymi przedyskutowano sposoby organizacji pracy szkoły przy przechodzeniu oddziałów na zajęcia zdalne lub w tryb hybrydowy. Ważnym tematem było omówienie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz katalog wymaganych dokumentów i druków szkolnych. Natomiast duże emocje wśród uczestników wywołała kwestia komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zestawienia przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa. W wyniku dyskusji dyrektorzy stwierdzili, że szkoły nie muszą rezygnować ze wszystkich wskazanych dokumentów. Dokumenty, których sporządzanie lub wypełnianie nie wynika z przepisów prawa, mogą być egzekwowane przez dyrektora, jeśli ich prowadzenie wynika z przepisów wewnątrzszkolnych. Niezbędne są zapisy w Statucie placówki, Planie nadzoru pedagogicznego dyrektora czy Regulaminie rady pedagogicznej.

Spotkanie było także okazją do złożenia sobie życzeń wytrwałości, optymizmu i zdrowia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Opracował: Grzegorz Nazaruk

Opcje strony

do góry