Aktualnie znajdujesz się na:

O nas

MISJA

Wspieramy dyrektorów i nauczycieli uwzględniając ich potrzeby edukacyjne.

NASZ PROFESJONALIZM I TWÓJ POTENCJAŁ GWARANTUJĄ SUKCES

O NAS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Jesteśmy największą wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, liczby nauczycieli, których obejmujemy opieką merytoryczną, jak i liczby etatów dydaktycznych, które posiadamy.

Placówka obejmuje wsparciem blisko 50% nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest około 21 tysięcy.

Mapa powiatów, w których działa KPCEN w Bydgoszczy
Wykres pokazujący % wsparcie nauczycieli w rejonach. Rejon bydgoski 47,7%, rejon toruński 32,8%, rejon włocławski 19,5%
 

Co nas wyróżnia?

 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Od 2005 roku jesteśmy placówką akredytowaną (ponad 15 lat!), godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług, uprawnioną do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.
 • Każdego roku szkolimy ok. 10 tysięcy dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy nam zaufali i realizują z nami zajęcia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Zatrudniamy najlepszych ekspertów, wieloletnich trenerów, wielokrotnie wyróżnianych nauczycieli konsultantów.
 • Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.
 •  Jesteśmy w Wikipedii
 • Posiadamy swój kanał na YouTube

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do współpracy i zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć.
 

PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI  W BYDGOSZCZY 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA


1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Budowanie poczucia własnej wartości - samoakceptacja u uczniów
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych służących integracji społeczności szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic)
 • Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli wychowawcy/nauczyciela
 • Twarzą w twarz - wydarzenia z kalendarium KPCEN

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Kształtowanie wizerunku skutecznego wychowawcy
 • Nauczyciel na starcie
 • ABC skutecznego wychowawcy
 • Nadpobudliwość psychoruchowa

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości
 • 3, 2, 1 start! - nauka języka obcego poprzez ruch

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Edukacja regionalna w szkole
 • Plastyka w szkole

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej
 • Ważne uroczystości i rocznice w szkole i placówce
 • Czy na uroczystościach szkolnych można się śmiać?
 • Zajęcia w terenie jako efektywna forma realizacji treści programowych z przyrody i geografii.
 • Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego podstawowym źródłem informacji o regionie
 • Wartości patriotyczne na lekcjach języka obcego
 • Wartości patriotyczne i polskie tradycje na lekcjach języka polskiego
 • Projekt edukacyjny w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Konferencja dla nauczycieli języków obcych Forum Praktyków
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021 (we współpracy z OKE Gdańsk)
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2021 roku
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Zarządzać czy przewodzić?
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek
 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek powiatu mogileńskiego
 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkoli rejonu bydgoskiego
 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkoli rejonu świeckiego
 • Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkoli rejonu tucholskiego
 • Zadania i rola wicedyrektora w placówce oświatowej
 • Kompetencje rady pedagogicznej
 • Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych powiatów: nakielskiego, sępoleńskiego i bydgoskiego
 • Nauczanie zdalne i pomoc uczniom w powrocie do pracy w szkole
 • Ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego
 • Rozwijanie produktywnych sprawności językowych pod kątem przygotowania do matury z języka niemieckiego w formule 2023
 • Strategie uczenia się języka niemieckiego
 • Dobra lekcja języka niemieckiego
 • Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego
 • Dobra lekcja języka angielskiego
 • Udzielanie i otrzymywanie kształtującej informacji zwrotnej w procesie nauczania i uczenia się języka angielskiego
 • Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach języka angielskiego
 • Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego
 • TIK-narzędzie pracy nauczyciela i ucznia –  roztropne korzystanie z zasobów cyfrowych
 • Nowoczesność czy „stara szkoła”
 • Efektywne wykorzystanie czasu po wystawieniu ocen rocznych
 • Czy internet może jeszcze zaskoczyć nauczyciela języka obcego?
 • „Rozwiń skrzydła” – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - adaptacja programu i działania nowatorskie
 • Zgrana klasa – rola wychowawcy w budowaniu relacji między uczniami
 • Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie budowania poprawnych relacji społecznych w zespole
 • Warunki skuteczności wychowawczej w budowaniu zespołu klasowego i jego integracji
 • Jak wspomagać zdrowie psychiczne uczniów w czasie pandemii?
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem ze SPE
 • Zaburzenia lękowe u dzieci
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Egzamin maturalny z matematyki 2023
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • (Za)graj na matematyce
 • Eksperymentuj na matematyce
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej?
 • Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki
 • Jak zbudować test diagnozy wstępnej z matematyki w szkole ponadpodstawowej?
 • Matematyka z GeoGebrą w szkole ponadpodstawowej
 • Strategie i techniki uczenia się matematyki
 • Sieć Próbny egzamin maturalny z matematyki z KPCEN 2022
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych – NKJO – Nauczycielski Klub Języków Obcych (powiat żniński, mogileński i Gmina Sicienko)
 • Gry i zabawy dydaktyczne na zajęciach języka obcego (we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną). Jak pomóc uczniowi przełamać barierę językową w komunikacji w języku obcym?
 • Narzędzie Canva bez tajemnic – jak tworzyć w Canva?
 • „Powakacyjnik językowy”, czyli rozgrzewki językowe i łamacze lodów. Jak motywować ucznia do nauki języka obcego?
 • Narzędzia do projektowania interaktywnych materiałów dydaktycznych i kart pracy. TIK na zajęciach językowych
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach językowych
 • Innowacje pedagogiczne na lekcjach języków obcych
 • Sieć współpracy i wsparcia nauczycieli języka angielskiego: powiat inowrocławski, gmina Białe Błota, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka
 • Budowanie relacji na lekcjach języka angielskiego
 • Drama na lekcjach języka polskiego
 • Matura 2023 z języka polskiego – metody i formy pracy z uczniem
 • Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego
 • Spacer edukacyjny dla polonistów
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii szkół podstawowych: powiat inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski i sępoleński
 • Zajęcia terenowe na boisku szkolnym

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Prawo autorskie w praktyce szkolnej
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jako polityka dopasowania umiejętności do potrzeb społecznych oraz rynkowych.
 • Obszary oddziaływania w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Rola i zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli
 • Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela – plan rozwoju zawodowego
 • ABC pracy „nowego” dyrektora szkoły, przedszkola w świetle przepisów prawa
 • Ocena pracy nauczyciela
 • Ocena pracy dyrektora w praktyce
 • Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej oraz protokołowanie rad pedagogicznych
 • Rozwój zawodowy nauczyciela zadaniem dyrektora szkoły
 • Podstawowe wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
 • Narzędzia do projektowania 3D w pracy nauczyciela
 • Wprowadzenie do systemu LINUX
 • Struktura sieci komputerowych dla początkujących
 • Wstęp do baz danych. Język SQL - przydatne ćwiczenia
 • Jak stworzyć stronę www - pierwsze kroki
 • Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 • Kompetencje dydaktyczne nauczyciela w zakresie oceniania
 • Efektywne zarządzanie czasem na lekcji, czyli o tym jak zaangażować uczniów w proces uczenia się
 • Zastosowanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych
 • Działania innowacyjne nauczyciela wspierające proces uczenia się
 • Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się
 • Jak pracować ze strategiami oceniania kształtującego?
 • Jak „ugryźć" innowacje przy kawie i słodkim co nieco?
 • „Geograf na starcie” - jak się nie zgubić na lekcji?

INNE

 • Podkasty w cyklu Dźwiękowe Vademecum Dyrektora
 • W ramach współpracy prywatnej grupy NKJO na Facebooku przedsięwzięcie pt. „Podziel się pomysłem!”   

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • konferencje połączone z warsztatami realizowane w ramach projektu edukacyjnego LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW
 • konferencje połączone z warsztatami realizowane w ramach projektu edukacyjnego ŻABI SKOK

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej
 • Warsztaty terenowe – „eko” zajęcia z leśnikiem dla przyrodników
   

PRIORYTETY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Konferencja dla nauczycieli języków obcych Forum Praktyków
 • Konferencja dla nauczycieli języków obcych: Jak skutecznie zarządzać procesem edukacyjnym w nowym roku szkolnym w każdym wariancie kształcenia?
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu maturalnego  z matematyki 2021 (we współpracy z OKE Gdańsk)
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2021
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2021 roku
 • Konferencja: Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego
 • sieć współpracy i samokształcenia Próbna matura z matematyki z KPCEN 2022(budowa arkusza)
 • Konferencja "Nauczyciel na TAK - Twórczy, Aktywny, Kreatywny"

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego
 • Rozwijanie produktywnych sprawności językowych pod kątem przygotowania do matury z języka niemieckiego w formule 2023
 • Strategie uczenia się języka niemieckiego
 • Dobra lekcja języka niemieckiego
 • Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego
 • Gramatyka a komunikacja w kontekście przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
 • Formy i metody pracy z uczniami w celu podniesienia wyników egzaminu ósmoklasisty
 • Ostatni dzwonek - jak mogę pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka  angielskiego
 • Przygotowanie do Matury 2023 z języka angielskiego
 • Dobra lekcja języka angielskiego
 • Udzielanie i otrzymywanie kształtującej informacji zwrotnej w procesie nauczania i uczenia się języka angielskiego
 • Egzamin maturalny z matematyki 2023
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • (Za)graj na matematyce
 • Eksperymentuj na matematyce
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej
 • Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki
 • Jak zbudować test diagnozy wstępnej z matematyki w szkole ponadpodstawowej?
 • Matematyka z GeoGebrą w szkole ponadpodstawowej
 • Strategie i techniki uczenia się matematyki
 • Sieć Próbny egzamin maturalny z matematyki z KPCEN 2022
 • Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - rozwijanie sprawności receptywnych. Jak pomóc uczniowi przygotować się do egzaminu?
 • Jak nie wylądować na minie na egzaminie - jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego
 • Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego/ matematyki/ języka angielskiego w celu poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty
 • Aktywny uczeń. Odwrócona lekcja języka polskiego
 • Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego – praca z tekstem ikonicznym
 • Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego – praca z tekstem literackim i nieliterackim
 • Matura 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym
 • Matura 2023 z języka polskiego na poziomie rozszerzony

 

OBSZARY PRACY REKOMENDOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA  OŚRODKÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

1. Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli wychowawcy/nauczyciela.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Budowanie poczucia własnej wartości - samoakceptacja uczniów
 • Diagnozowanie problemów uczniów i udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli wychowawcy/nauczyciela
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych służących integracji społeczności szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel - rodzic)

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom po powrocie do nauczania stacjonarnego

2. Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie nauczania.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Podstawowe wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
 • Narzędzia do projektowania 3D w pracy nauczyciela
 • Wprowadzenie do systemu LINUX
 • Struktura sieci komputerowych dla początkujących
 • Wstęp do baz danych. Język SQL - przydatne ćwiczenia
 • Jak stworzyć stronę www - pierwsze krok
 • Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 • Nauczanie zdalne w edukacji
 • Odwrócona lekcja języka angielskiego
 • Narzędzia internetowe w pracy dydaktycznej nauczyciela języka angielskiego
 •  Elementy elektroniki i robotyki na lekcjach techniki
 • Komputerowe wspomaganie oceniania uczniów
 • Zaprogramuj przyszłość - programowanie dla najmłodszych
 • Matematyka z GeoGebrą w szkole ponadpodstawowej
 • Narzędzia do projektowania interaktywnych materiałów dydaktycznych i kart pracy. TIK na zajęciach językowych
 • Zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem elementów VR (rzeczywistości wirtualnej)
 • Narzędzie Canva bez tajemnic – jak tworzyć w Canva?
 • Żeby wygrać, trzeba grać - gamifikacja na lekcjach języka angielskiego
 • Narzędzia TIK przyjazne dla nauczycieli języków obcych

3. Kształtowane umiejętności interpersonalnych służących integracji społeczności szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel – rodzic).

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Twarzą w twarz - wydarzenie z kalendarium KPCEN

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej
 • Nadzór i odpowiedzialność dyrektora za organizację pracy sekretariatu szkoły, placówki oświatowej
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach języka angielskiego
 • (Za)graj na matematyce
 • Eksperymentuj na matematyce
 • Warsztaty w ramach programu ogólnopolskiego Ekonomia na co dzień
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych kluczem do właściwego planowania drogi edukacyjno-zawodowej
 • Jak oszukać mózg?
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych w radzie pedagogicznej
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Organizacja spotkań z rodzicami
 • Etykieta w miejscu pracy
 • Sekrety autoprezentacji
 • Gry i zabawy dydaktyczne na zajęciach języka obcego (we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną). Jak pomóc uczniowi przełamać barierę językową w komunikacji w języku obcym?
 • Budowanie relacji na lekcjach języka angielskiego
 • Lekcja języka obcego w terenie - gra terenowa (język angielski i język niemiecki)
 • Spacer edukacyjny - wsparciem dla zespołów wychowawczych

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Kultura oceniania 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
 • Jak pracować ze strategiami oceniania kształtującego
 • Kompetencje dydaktyczne nauczycieli w zakresie oceniania
 • Informacja zwrotna integralnym elementem procesu uczenia się
 • Dostosowanie metod i form sprawdzania wiedzy uczniów do ich możliwości

5. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA 

 • Godzina Geniuszu sposobem na odkrywanie pasji i zainteresowań ucznia
 • Współczesne tendencje w dydaktyce języków obcych
 • Uczymy, jak uczyć się języka angielskiego
 • Zastosowanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych
 • Od wymagań szczegółowych do kompetencji kluczowych
 • Warsztaty w ramach programów ogólnopolskich: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, Moje finanse
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych kluczem do właściwego planowania drogi edukacyjno-zawodowej
 • Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

 

Opcje strony

do góry