Aktualnie znajdujesz się na:

O nas

MISJA

Wspieramy dyrektorów i nauczycieli uwzględniając ich potrzeby edukacyjne.

NASZ PROFESJONALIZM I TWÓJ POTENCJAŁ GWARANTUJĄ SUKCES

O NAS

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy prowadzi działalność edukacyjną na terenie miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Jesteśmy największą wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, liczby nauczycieli, których obejmujemy opieką merytoryczną, jak i liczby etatów dydaktycznych, które posiadamy.

Placówka obejmuje wsparciem blisko 50% nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego, to jest około 21 tysięcy.

Mapa powiatów, w których działa KPCEN w Bydgoszczy
Wykres pokazujący % wsparcie nauczycieli w rejonach. Rejon bydgoski 47,7%, rejon toruński 32,8%, rejon włocławski 19,5%
 

Co nas wyróżnia?

 • Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 • Od 2005 roku jesteśmy placówką akredytowaną (ponad 15 lat!), godną zaufania, która gwarantuje wysoką jakość świadczonych przez nas usług, uprawnioną do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.
 • Każdego roku szkolimy ok. 10 tysięcy dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy nam zaufali i realizują z nami zajęcia wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, realizacji podstaw programowych, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Zatrudniamy najlepszych ekspertów, wieloletnich trenerów, wielokrotnie wyróżnianych nauczycieli konsultantów.
 • Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.
 •  Jesteśmy w Wikipedii
 • Posiadamy swój kanał na YouTube

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do współpracy i zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA W KUJAWSKO-POMORSKIM CENTRUM

EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

 

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.


KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Edukacja klasyczna we współczesnej szkole
 • Konferencja z warsztatami: PLASTYKA W SZKOLE edycja VI

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Ceremoniał szkolny – wychowanie patriotyczne
 • Turystyka w przedszkolu – wychowanie patriotyczne i aktywizacja aktywnego stylu życia  na podstawie innowacji pt.  “Wędrówki Krecika po Fordonie”

INNE DZIAŁANIA

 • Ekologiczny projekt edukacyjny-WAGA ŚRODOWISKA
 • Ekologiczny projekt edukacyjny “Smok,czy Smog?”

    

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Terapia poprzez sztukę
 • Procedura zastosowania Niebieskiej Karty
 • Budowanie relacji w zespole nauczycielskim
 • Etykieta w miejscu pracy
 • Sekrety autoprezentacji i dobrego wystąpienia publicznego

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Ceremoniał szkolny. Wychowanie patriotyczne
 • Animacja muzyczna w pedagogice zabawy jako wsparcie działań terapeutycznych
 • Arteterapia w przedszkolu
 • Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie budowania poprawnych relacji społecznych w zespole
 • Dobrostan nauczyciela i ucznia. Wsparcie emocjonalne. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem
 • Kształtowanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów
 • Integracja zespołu klasowego,
 • Depresja nastolatków
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Nadpobudliwe, czy nieposłuszne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Dziecko z zespołem Aspergera w zespole klasowym
 • Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniami z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole masowej
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze - etapy wdrażania mediacji do szkół i placówek oświatowych
 • ABC skutecznego wychowawcy
 • Sztuka bycia i obycia, savoir-vivre na co dzień
 • Etykieta w miejscu pracy
 • Kształtowanie wizerunku skutecznego wychowawcy
 • Akademia Dobrych Manier
 • Jednym głosem o wartościach
 • Diagnoza przedszkolna i co dalej?
 • Informacja zwrotna w przedszkolu
 • Program zdrowia psychicznego “Przyjaciele Zippiego”
 • Nauczanie i uczenie się kooperatywne
 • Przedszkolna Rodzina – innowacja włączająca rodziców do działań w grupie przedszkolnej
 • Aktywizowanie uczniów do zarządzania swoimi zasobami.

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

KONFERENCJE/SEMINARIA/DEBATY  

 • Jakie ocenianie pomaga w uczeniu się?

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2023/24
 • Statut szkoły. Budowa i jego dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. W tym w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego
 • Wewnątrzszkolne ocenianie. Sposób organizowania i realizacji
 • Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej E. Grzanka
 • Wymagania edukacyjne podstawą do ustalenie ocen klasyfikacyjnych
 • Jak pracować ze strategiami oceniania kształtującego?
 • Informacja zwrotna stałym elementem oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Jak wspierać rozwój ucznia, stosując różne sposoby oceniania?
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w celu wspierania procesu nauczania i uczenia się
 • Ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2023/24
 • Statut szkoły. Budowa i jego dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa. W tym w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego
 • Wewnątrzszkolne ocenianie. Sposób organizowania i realizacji

 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego  jako języka obcego.

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Dzieci z mniejszości narodowych
 • Autobiografia spotkań międzykulturowych

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Kawiarenka on-line: Metody pracy z uczniem ukraińskim

 

5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Sztuczna inteligencja w służbie edukacji
 • Absolwent szkoły branżowej na rynku pracy
 • Szkoła-Uczelnia-Pracodawca

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Przyszłość to ciągła zmiana - nie tylko jeden zawód
 • Zastosowanie gier w pracy doradcy zawodowego
 • Profilowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - najnowsze trendy
 • Prawne aspekty współpracy szkoły z pracodawcą
 • Wizyty studyjne dla nauczycieli - spotkanie z pracodawcą

 

INNE DZIAŁANIA

 • Współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadpodstawowymi - realizacja projektu “Efektywny transfer wiedzy i umiejętności z uczelni do szkoły”
 • Filmy z cyklu “Detektyw Belfer” o doradztwie zawodowym

 

6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Procedura zastosowania Niebieskiej Karty
 • Depresja nastolatków
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Nadpobudliwe, czy nieposłuszne?
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Dziecko z zespołem Aspergera w zespole klasowym
 • Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniami z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole masowej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wsparcie dla dzieci i rodzin
 • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu: dzieci z nadpobudliwością, z rodzin dysfunkcyjnych, ze spektrum autyzmu

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Jak rozmawiać z rodzicami- skuteczna komunikacja
 • Trudna sztuka budowania relacji szkoły z rodzicami
 • Organizacja spotkań z rodzicami
 • Wychowawcy i rodzice- zasady skutecznej współpracy
 • Trudności w nauce i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii integracji sensorycznej
 • Wychowanie bez kar i nagród – czy to możliwe?
 • Przedszkolna rodzina - budowanie współpracy z rodzicami,
 • Stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne
 • Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym

 

INNE DZIAŁANIA

 • Miesiąc autyzmu-konkurs literacki dla nauczycieli “Serce dla autyzmu”
 • Współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadpodstawowymi - realizacja projektu “Efektywny transfer wiedzy i umiejętności z uczelni do szkoły”
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i rodzin polonijnych w Hiszpanii we współpracy z Akademią Kujawsko-Pomorską

 

7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

INNE DZIAŁANIA
Artykuły do UczMy-Kontrole w placówkach oświatowych

 • Projekt Rowerem przez powiat bydgoski
 • „Powakacyjnik językowy – część 3. Rok szkolny 2023/2024”, czyli rozgrzewki językowe i łamacze lodów
 • Rajdy piesze sposobem na aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży - współpraca z PTTK Oddział Inowrocław
 • Cykl filmów “Animator rowerowy”
 • Cykl filmów “Rowerem przez powiat bydgoski”

 

8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Zaprogramuj przyszłość – najmłodsi w świecie programowania
 • “Narzędzie Canva bez tajemnic”
 • Pakiet narzędzi TIK dla nauczycieli języków obcych - zestaw aplikacji, blogów, narzędzi TIK i stron internetowych do wykorzystania przez n-li języków obcych
 • Forum wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki
 • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na lekcjach geografii
 • Prawda w sieci Internet, czyli jak krytycznie analizować dostępne informacje
 • Od myślenia komputacyjnego do sztucznej inteligencji. Klucz do cyfrowej przyszłości
 • Sztuczna inteligencja (AI) - wyzwania, możliwości, zagrożenia
 • Uczeń w internetowej rzeczywistości. Cyberbezpieczeństwo
 • Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole
 • Wykorzystanie chmury cyfrowej w pracy nauczyciela
 • Narzędzia online do projektowania animacji, prezentacji, filmów
 • Jak poprawić komunikację w zespole? Rozwiązania techniczno-organizacyjne
 • Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji
 • Taksonomia celów nauczania w internetowej rzeczywistości
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy przedszkola
 • Nauka programowania wizualnego przy użyciu programu Tinkercad Codeblocks ,
 • Genially - nowy wymiar prezentacji - podstawy

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Kawiarenka on-line: Canva na lekcjach języka polskiego (spotkanie z ekspertem).
 • Dokumentacja nauczyciela w przedszkolu - rozwój umiejętności cyfrowych wśród nauczycieli
 • Międzynarodowy projekt pisarski dot. tożsamości regionalnej z użyciem programu canva “ My place on the world map”
   

INNE DZIAŁANIA

 • lekcja otwarta matematyki
 • zajęcia otwarte geografii z wykorzystaniem gogli VR i platformy ClassVR

 

9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

 

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na lekcjach geografii (gogleVR)
 • Laboratoria przyszłości. Przyjazne narzędzia do projektowania 3D. Zasady druku 3D
 • Laboratoria przyszłości. Myślenie komputacyjne, czyli jak zautomatyzować przetwarzanie informacji na lekcji
 • Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji

 

INNE DZIAŁANIA
zajęcia otwarte geografii z wykorzystaniem gogli VR i platformy ClassVR

 

10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

INNE DZIAŁANIA

 • Wspieranie oświaty polskiej za granicą - w Hiszpanii, we współpracy z Akademią Kujawsko-Pomorską

 

 PRIORYTETY KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

1. Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci.

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Zaprogramuj przyszłość – najmłodsi w świecie programowania
 • Teatrzyki kamishibai w przedszkolu - alternatywa dla ekarnu cyfrowego wśród najmłodszych

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Sieć GeoStart - Bezpieczne korzystanie z gogli VR

 

2. Promowanie zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Sztuka bycia i obycia, savoir-vivre na co dzień


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Ceremoniał szkolny – wychowanie patriotyczne
 • Etykieta w miejscu pracy
 • Akademia Dobrych Manier

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Ceremoniał szkolny – wychowanie patriotyczne
 • Kawiarenka on-line: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą
 • Międzynarodowe warsztaty o dobrych manierach “That’s not proper

INNE DZIAŁANIA

 • Przygotowanie dla uczniów szkół podstawowych Niezbędnika dla młodszego nastolatka
 • Filmy edukacyjne dla nauczycieli z cyklu Przy herbacie o oświacie
 • Cykl filmów o savior-vivre
 • Forum nauczycieli przedszkoli - Promowanie zasad savoir-vivre’u w przedszkolach

 

 

OBSZARY PRACY REKOMENDOWANE

PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA  OŚRODKÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

 

1. Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Konferencja poświęcona projektom eTwinning i Erasmus + w praktyce
 • Flażolety w przedszkolu - rozwijanie kompetencji 8A
 • Podzielność w zadaniach olimpijskich, seminarium olimpijskie dla nauczycieli matematyki
 • Konferencja z warsztatami: PLASTYKA W SZKOLE edycja VI
 • Klasa eTwinning - kompetecje kluczowe na co dzień


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Kształtowanie kompetencji interpersonalnych i społecznych uczniów
 • Od  kreślenia pierwszych znaków do świadomego pisania
 • Myślę, więc rozwiązuję zadania
 • Od konstrukcji z klocków do inteligencji przestrzennej
 • Jak uczyć dzieci uczenia się?
 • Metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej
 • Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Jak pomóc uczniowi przygotować się do egzaminu? (doradcy metodyczni w zakresie języków obcych
 • Metoda odwróconej klasy na lekcjach języka angielskiego
 • Jak pracować w grupach na lekcji matematyki?
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 • Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej - nabywanie sprawności fizycznej -
 • Toki metodyczne zajęć w przedszkolu 
 • Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych
 • Projekt edukacyjny drogą do samodzielnego konstruowania wiedzy przez ucznia
 • Metoda WebQuest – skuteczny i przyjazny mózgowi sposób uczenia się
 • Prawda w sieci Internet, czyli jak krytycznie analizować dostępne informacje
 • Od myślenia komputacyjnego do sztucznej inteligencji. Klucz do cyfrowej przyszłości
 • Sztuczna inteligencja (AI) - wyzwania, możliwości, zagrożenia
 • Uczeń w internetowej rzeczywistości. Cyberbezpieczeństwo
 • Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole
 • Wykorzystanie chmury cyfrowej w pracy nauczyciela
 • Narzędzia online do projektowania animacji, prezentacji, filmów
 • Jak poprawić komunikację w zespole? Rozwiązania techniczno-organizacyjne
 • Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji
 • Taksonomia celów nauczania w internetowej rzeczywistości
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy przedszkola
 • Nauka programowania wizualnego przy użyciu programu Tinkercad Codeblocks
 • Genially - nowy wymiar prezentacji - podstawy
 • Rozumienie czytanego tekstu warunkiem dobrych efektów kształcenia
 • Uczeń rozumie, wyjaśnia, argumentuje
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • Matura z języka polskiego w formule 2023 - doskonalenie umiejętności sprawdzanych w czasie egzaminu
 • Metody i techniki aktywizujące w pracy z dziećmi i dorosłymi
 • Rysicielstwo sposobem na skuteczne uczenie się
 • Zabawa w teatr
 • Teatrzyk kamishibai - niezwykłe opowieści
 •  Matematyka w przedszkolu – metodyka
 •  Pokazywane piosenki i zabawy sensomotoryczne
 • Jak rozwijać zdolności plastyczne dzieci?
 • Plastyka z elementami arteterapii
 • Metoda projektów w przedszkolu
 • Trening twórczości
 • Jak rozwijać myślenie naukowe od najmłodszych lat
 • Pokazywane piosenki i zabawy sensomotoryczne
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Egzamin maturalny z matematyki
 • Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki
 • (Za)graj na matematyce
 • Eksperymentuj na matematyce
 • Myśląca klasa na lekcji matematyki
 • Muzyka z uśmiechem na ustach
 • Gram, śpiewam, rozumiem

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – metody aktywizujące
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – budowa arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – budowa arkuszy matury próbnej z matematyki
 • Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami (3), rejon bydgoski, świecki i tucholski
 • Refleksyjny matematyk w szkole podstawowej
 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli muzyki


INNE DZIAŁANIA

 • Poradnik pisania scenariuszy lekcji z przykładowymi scenariuszami i gotowymi zadaniami
 • Zespół problemowy – działania innowacyjne na zajęciach języków obcych
 • II Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej do nauki języka obcego “Grajmy i uczmy się języka obcego
 • Wojewódzki projekt dla szkół podstawowych – Collage z lekcji języków obcych z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • Tworzenie i modyfikowanie gier edukacyjnych – pobudzanie kreatywności ucznia
 • Lekcja otwarta matematyki
 • Lekcje otwarte geografii
 • Współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadpodstawowymi - realizacja projektu “Efektywny transfer wiedzy i umiejętności z uczelni do szkoły”

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży – rozwiązywanie problemów przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem przemocy w sieci, zagrożeń płynących z mediów, zachowań agresywnych, autoagresji, depresji, uzależnień.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Terapia poprzez sztukę
 • Procedura zastosowania Niebieskiej Karty

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce
 • Animacja muzyczna w pedagogice zabawy jako wsparcie działań terapeutycznych ,Język “Żyrafy” w szkole- Porozumienie bez przemocy w praktyce szkolnej
 • Integracja zespołu klasowego
 • Depresja nastolatków
 • Nauczyciel jako mediator w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Nadpobudliwe, czy nieposłuszne?
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Dziecko z zespołem Aspergera w zespole klasowym
 • Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w pracy z uczniami z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole masowej
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze - etapy wdrażania mediacji do szkół i placówek oświatowych
 • Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Plan daltoński sposobem na indywidualizowanie nauki
 • Program zdrowia psychicznego małych dzieci-” Przyjaciele Zippiego”
 • Plan daltoński w przedszkolu
 • IPET w przedszkolu
 • Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego?

3. Praktyczne wykorzystanie na lekcjach najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem środków dydaktycznych pozyskanych z programu „Laboratoria Przyszłości”.


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Zaprogramuj przyszłość – najmłodsi w świecie programowania
 • Narzędzie Genially w nauczaniu języków obcych
 • Laboratoria przyszłości. Przyjazne narzędzia do projektowania 3D. Zasady druku 3D
 • Laboratoria przyszłości. Myślenie komputacyjne, czyli jak zautomatyzować przetwarzanie informacji na lekcji
 • Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji
 • Sztuczna inteligencja (AI) - wyzwania, możliwości, zagrożenia
 • Uczeń w internetowej rzeczywistości. Cyberbezpieczeństwo.
 • Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole
 • Wykorzystanie chmury cyfrowej w pracy nauczyciela
 • Narzędzia online do projektowania animacji, prezentacji, filmów
 • Jak poprawić komunikację w zespole? Rozwiązania techniczno-organizacyjne
 • Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji
 • Taksonomia celów nauczania w internetowej rzeczywistości
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy przedszkola
 • Nauka programowania wizualnego przy użyciu programu Tinkercad Codeblocks ,
 • Genially - nowy wymiar prezentacji - podstawy
 • Podstawy obróbki video
 • Jak stworzyć słuchowisko

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Sieć współpracy i samokształcenia GeoStart - Wykorzystanie gogliVR i platformy ClassVR na lekcjach geografii

INNE DZIAŁANIA

 • Pakiety z zestawem linków i materiałami dla nauczycieli języków obcych
 • Zajęcia pokazowe dla grup uczniów i nauczycieli - Wirtualna rzeczywistość na lekcji geografii i zajęciach pozalekcyjnych
   

4. Diagnoza edukacyjna a ocenianie osiągnięć uczniów jako bieżąca informacja zwrotna i motywacyjna.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty - planowanie bieżącej pracy
 • Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rekomendacje do pracy
 • Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki
   

WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Wewnątrzszkolne ocenianie. Sposób organizowania i realizacji
 • Pedagogika Celestyna Freineta  - pedagogiką zdrowego rozsądku
 • Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej
 • Oceniać czy doceniać-ocenianie inaczej
 • Metody i techniki motywowania i oceniania uczniów
 • Diagnoza przedszkolna i co dalej?
 • Informacja zwrotna w przedszkolu
 • Ocenianie kształtujące na lekcji języka niemieckiego
 • Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w podnoszeniu jakości pracy szkoły?

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 • Wewnątrzszkolne ocenianie. Sposób organizowania i realizacji
 • Kawiarenka on-line: Diagnoza i ocenianie bieżące. Informacja zwrotna dla ucznia istotnym elementem w drodze do sukcesu na E8 i Nowej Maturze (spotkanie z ekspertem).

 

INNE DZIAŁANIA

 • Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych w klasach siódmych
 • Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • Badanie sprawności rachunkowej w klasach czwartych
 • Próbny egzamin maturalny z matematyki

 

5.  Dobre praktyki w realizacji dodatkowych umiejętności zawodowych w kształceniu branżowym.

 

KONFERENCJE/SEMINARIA  

 • Szkoła - Uczelnia - Pracodawca
 • Sztuczna inteligencja w służbie edukacji
 • Absolwent szkoły branżowej na rynku pracy


WARSZTATY METODYCZNE/SZKOLENIA

 • Prawne aspekty współpracy szkoły z pracodawcą
 • Egzamin zawodowy formuła 2019 –zasady i warunki przeprowadzania
 • Prawda w sieci Internet, czyli jak krytycznie analizować dostępne informacje
 • Od myślenia komputacyjnego do sztucznej inteligencji. Klucz do cyfrowej przyszłości
 • Sztuczna inteligencja (AI) - wyzwania, możliwości, zagrożenia
 • Uczeń w internetowej rzeczywistości. Cyberbezpieczeństwo.
 • Jak uatrakcyjnić lekcję? Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów cyfrowych w szkole -
 • Wykorzystanie chmury cyfrowej w pracy nauczyciela
 • Narzędzia online do projektowania animacji, prezentacji, filmów
 • Jak poprawić komunikację w zespole? Rozwiązania techniczno-organizacyjne
 • Wykorzystanie długopisów 3D w edukacji
 • Taksonomia celów nauczania w internetowej rzeczywistości
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy przedszkola
 • Nauka programowania wizualnego przy użyciu programu Tinkercad Codeblocks ,
 • Genially - nowy wymiar prezentacji - podstawy

Opcje strony

do góry