Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie KPCEN w Bydgoszczy


niepodlegla

A A A

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

Zaprasza do udziału w kursie kwalifikacyjnym Zarządzanie Oświatą, który realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019

 

ZAPISZ SIĘ...


Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

zaprasza na 3-godzinne bezpłatne szkolenie pt.

Organizacja zajęć, imprez poza terenem szkoły, wyjść grupowych i wycieczek

w kontekście odpowiedzialności nauczycieli

Celem szkolenia jest wyjaśnienie głównych problemów związanych

z organizacją imprez szkolnych, w tym szkolnych form krajoznawstwa i turystyki zgodnie z nowymi przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 września 2018 r.

Miejsce szkolenia:
KP CEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9,  sala nr 20

Termin szkolenia:
27.08.2018 r. , godzina 9.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.08.2018 r.

ZAPISZ SIĘ...


Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Z przyjemnością przypominam wszystkim zainteresowanym szkolnym redakcjom o corocznym konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zasady pozostają niezmienne. Do 15 lipca 2018 roku należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą trzy różne egzemplarze szkolnego pisemka wydane w zakończonym właśnie roku szkolnym.

Na laureatów konkursu czekają nagrody w postaci grantów oświatowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (redakcje bydgoskie) oraz nagrody rzeczowe (redakcje spoza Bydgoszczy).

Gazetki będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony
 2. Trafność doboru tematyki.
 3. Stopień odbicia życia szkoły.
 4. Promowanie uczniowskich talentów.
 5. Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
 6. Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
 7. Poprawność języka i ortografii.
 8. Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów listownie.

Organizator: Anna Rupińska

Konferencje rozpowszechniające realizację projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+  Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji.

więcej...

Szkolenie Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej skierowane jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym osób powyżej 50 roku życia zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji w obszarze szkoleń komputerowych, w szczególności do nauczycieli. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności posługiwania się m.in. nowoczesnymi metodami komunikacji, obsługi urządzeń cyfrowych (tablica interaktywna, projektor multimedialny) oraz wykorzystania zasobów dydaktycznych w Internecie. Trwa 60 godzin dydaktycznych i realizowane jest w formie wyjazdowej (w miesiącach lipiec i sierpień 2018 r.) w ramach projektu „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

certyfikowane szkolenia...     szkolenie komputerowe...

Zapraszamy na KONFERENCJĘ Wiedza naukowa w przedszkolu i szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji, rozpowszechniającą realizację projektu międzynarodowego w ramach programu ERASMUS+, która odbędzie się 19 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

więcej...

Od 29 do 31 maja 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy gościliśmy dyrekcję i nauczycieli z COL·LEGI SANTA MARIA - MANYANET BLANES, jednej ze szkół, którą mieliśmy przyjemność poznać podczas wizyty studyjnej w Hiszpanii zorganizowanej w październiku 2017 roku w ramach Programu edukacyjnego  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela.
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów

Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Zawartość:
1. Wstęp
2. Dane kontaktowe
3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
5. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych
6. Bezpieczeństwo danych osobowych
7. Jak przetwarzamy dane. Jakie dane przetwarzamy
8. Przechowywanie danych
9. Informacje końcowe


1. Wstęp

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z tym informujemy Państwa o tym w jakim zakresie przetwarzane są Wasze dane osobowe.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów przez Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz praw przysługujących.

 

2. Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 9

85-067 Bydgoszcz

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

E-mail: inspektor@cen.bydgoszcz.pl
Adres:
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz

3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Informacja dotyczy następujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.),

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

4. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 

 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 

 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 

5. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

KPCEN w Bydgoszczy realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Klient ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pan ma prawo do otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób),

 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: inspektor@cen.bydgoszcz.pl, lub pisemnie na adres: Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.

Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Panią/Pana poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowała/ł, cofając zgodę.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7. Jak przetwarzamy dane.

KPCEN w Bydgoszczy przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, KPCEN w Bydgoszczy każdorazowo informuje Klienta w ramach osobnego komunikatu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe mogą obejmować dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, miejsce zatrudnienia.

W ramach prowadzenia szczególnych form szkoleniowych (np. warsztaty, kursy kwalifikacyjne) dane osobowe mogą być poszerzone o datę i miejsce urodzenia, kwalifikacje zawodowe itp.

8. Przechowywanie danych

KPCEN w Bydgoszczy przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. 
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

9. Informacje końcowe

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji wynikających z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym o wszelkich zmianach KPCEN w Bydgoszczy będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem KUJAWSKO-POMORSKIE JAKIEGO NIE ZNACIE. Organizatorem Konkursu jest VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Janusza Kusocińskiego oraz Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy. Konkurs uwzględnia realizację zadań z  zakresu Edukacji regionalnej wpisanej w  Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020.
Celem konkursu jest:

 1.  Popularyzacja wiedzy o obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego
 2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych uczniów
 3. Kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego regionu i własnej tożsamości.

więcej...

Projekt  finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.
Skierowany jest do pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z terenu całej Polski.
Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział  w szkoleniach oraz przeprowadzeniu kompleksowego procesu wspomagania w 1260 placówkach w okresie od II 2018r do VIII 2019r.

więcej...   list polecający...   pismo do ODN...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!